Etiske retningslinjer
Gausdal Bruvoll SA og GB Gran Tre AS

 

 

   1. Innledning

Gausdal Bruvoll SA og GB Gran Tre AS, heretter kalt selskapene ønsker å drive sin virksomhet på en etisk og sunn forretningspraksis og med overholdelse av alle gjeldene lover og forskrifter.
Retningslinjene gjelder for alle ansatte og innleide samt styremedlemmer.

Dokumentet gir en ramme for hva selskapet oppfatter som ansvarlig adferd, dette gjelder både prinsipper og krav. Ansvar for å opptre i samsvar med lover og etikk vil alltid ligge hos den enkelte medarbeider.

 

   1. Generelle prinsipper

Selskapet skal alltid respektere gjeldende lover og forskrifter.

Alle skal opptre på en måte som inngir tillit både i samarbeid med kollegaer, kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser.

 

   1. Handlinger og oppførsel

Selskapets omdømme er en viktig suksessfaktor. Alle har et ansvar for å unngå aktiviteter som skader vårt omdømme. Vi skal opptre varsomt for å beskytte bygninger, maskiner utstyr og andre eiendeler mot misbruk, tyveri, skade eller ødeleggelse. Selskapets eiendeler skal ikke benyttes i privat regi med mindre dette er avtalt.

Selskapet skal ta sterk avstand fra diskriminering av alle slag. Vi forventer herunder at det utvises respekt for kulturelle forskjeller.

Alle skal håndtere opplysninger om selskapet som ikke er offentlig, konfidensielt. Dette gjelder også etter avsluttet arbeidsforhold.

Ingen skal søke å oppnå utilbørlige fordeler for seg selv eller andre.

Ansatte og styremedlemmer skal avstå fra korrupsjon og bestikkelser, dette gjelder begge veier og i enhver form.

Medvirkning til dette gir strenge straffer av domstolene og dersom en utfordrende situasjon oppstår skal den ansatte umiddelbart søke råd hos nærmeste overordnede om hvordan      saken kan håndteres på en lovlig måte. Det er aldri tillatt å ta gi eller ta imot kontanter, gaver eller naturalytelser som blir gitt i motytelse for en tjeneste.

 

   1. Forretningsetikk

Benytt alltid skriftlige avtaler. Som en generell regel skal alle avtale være skriftlige og oppbevares på en forsvarlig måte.

Selskapet skal konkurrere i markedet med respekt for, og i samsvar med, gjeldende konkurranse og markedslovgivning.

Hvitvasking og svart arbeid er noe som selskapet tar sterkt tar avstand fra.
Ansatte som blir kjent med denne type aktiviteter enten internt, hos leverandører eller samarbeidspartnere plikter å varsle nærmeste overordnede.

 

   1. Etterlevelse og ansvar

Ansatte, innleide og styret har et personlig ansvar for å etterleve alle de krav som er angitt i selskapets retningslinjer. Brudd på dette kan føre til intern disiplinærsak.

Lederne på alle nivåer har et spesielt ansvar for å gå foran som et godt eksempel.

En ansatt som mistenker en ulovlig handling har rett og plikt til å varsle enten muntlig eller skriftlig.
Her følger man normalt linjevei eller man varsler HR-sjef på epost: rho@gausdalbruvoll.no eller på telefon: 906 00 077.

Den ansatte har rett til å få være anonym.
Varsling skal av den som mottar varselet behandle dette strengt konfidensielt for å beskytte den ansatte. Selskapet vil deretter undersøke på en forsvarlig måte.

 

   1. Gjennomføring

HR-sjef, i samarbeid med administrerende direktør, er ansvarlig for at disse etiske retningslinjene blir distribuert til alle ansatte, også styret.

Alle har et ansvar for å lese dokumentet nøye igjennom.
HR-sjef er ansvarlig for oppdateringer av de etniske retningslinjene og sørger også for at den til enhver tid nyeste versjon ligger på selskapets hjemmeside.

Retningslinjene skal være gjenstand for årlig revisjon.